PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND DIN DATA DE 29.03.2022

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.03.2022.

Având în vedere:

 • prevederile art.135 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • votul „pentru” a_____consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi_____consilieri.

În temeiul art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. – Se aprobă  ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Şimand din data de 29.03.2022.

ORDINE DE ZI:

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 29.03.2022.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 21.02.2022.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRRAORDINARE DIN DATA DE 24.02.2022.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI, A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI ȘI A DEPUNERII PROIECTULUI “AMENAJARE PISTE DE BICICLETE ÎN COMUNA ȘIMAND, JUDEȚUL ARAD”.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EXPROPRIERII SUPRAFEȚELOR DE TEREN DE 25,40 MP DIN IMOBILUL PROPRIETATEA U.A.T. COMUNA ȘIMAND ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 310059 ȘIMAND ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 361 MP,  62,06 MP DIN IMOBILUL PROPRIETATEA U.A.T. COMUNA ȘIMAND ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 310060 ȘIMAND ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 331 MP ȘI 906,68 MP DIN IMOBILUL PROPRIETATEA U.A.T. COMUNA ȘIMAND ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 308867 ȘIMAND ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 5937 MP, DE CĂTRE EXPROPRIATORUL U.A.T. JUDEȚUL ARAD, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD, PRECUM ȘI A SUMELOR CU TITLU DE DESPĂGUBIRE, PENTRU REALIZAREA LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES JUDEȚEAN „MODERNIZARE DJ 709F KM 0+000-23+540 SÂNMARTIN-OLARI-CAPORAL ALEXA”.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI CE DESERVESC REŢEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI ŞIMAND ŞI DAREA ACESTORA ÎN CONCESIUNE LA S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU ÎN VEDEREA ACORDĂRII SCUTIRILOR PREVĂZUTE DE ART. 20 DIN LEGEA 186/2013 CU PRIVIRE LA CONSTITUIREA ȘI FUNCȚIONAREA PARCURILOR INDUSTRIALE, PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE PARC INDUSTRIAL DE CĂTRE NERVIA CENTER S.R.L.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZAŢIEI CONSILIULUI LOCAL ȘIMAND ÎN A.D.I. SISTEM INTEGRAT DE GESTIONARE A DEŞEURILOR PENTRU ANUL 2022.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ȘIMAND ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE TRANSPORT PUBLIC ARAD PENTRU APROBAREA COTIZAȚIEI PE ANUL 2022 CĂTRE ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE TRANSPORT PUBLIC ARAD.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ȘIMAND ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE TRANSPORT PUBLIC ARAD PRIVIND MODIFICAREA STATUTULUI ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE TRANSPORT PUBLIC ARAD.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZLIPIRII TERENULUI EXTRAVILAN, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 306189 ŞIMAND, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2800 MP.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZLIPIRII TERENULUI EXTRAVILAN, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 310223 ŞIMAND, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9741 MP.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZLIPIRII TERENULUI EXTRAVILAN, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 310351 ŞIMAND, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 19700 MP.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE  PRIVIND APROBAREA DEZLIPIRII TERENULUI EXTRAVILAN, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 311244 ŞIMAND, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5242 MP.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

16.DIVERSE.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

ART.2.- Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului – Județul Arad, Serviciul juridic și contencios administrativ.

 

 

            INIŢIATOR,                                               

    Primar                                                    Avizat de legalitate,

viceprimar Sodinca Iustin-Constantinescu                  Secretar general,

                                                                                    Brîndaş Lavinia

citește mai departe…

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBARE ORDINE DE ZI – ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A C.L. ŞIMAND DIN 21.02.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR_____

DIN_____

privind  aprobarea  ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului  local Șimand din data  de 21.02.2022

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 21.02.2022

Având în vedere:

 • prevederile art.135 alin.(7) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • votul „pentru” a_____consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi_____consilieri.

În temeiul art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. – Se aprobă  ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Şimand din data de 21.02.2022.

ORDINE DE ZI:

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 21.02.2022.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

2.PROIECT DE HOTÂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 25.01.2022.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII HCL NR.90/30.09.2021, REFERITOARE LA APROBAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE ATRIBUIRE DIRECTĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA PĂȘUNILOR DIN PROPRIETATEA PRIVATĂ A COMUNEI ȘIMAND.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

4.PROIECT DE HOTÂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ȘIMAND PE ANUL 2022.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

5.DIVERSE.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

ART.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Secretarul general al comunei Şimand şi se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ.

 

 

    INIŢIATOR,                                                  

             Primar Dema Florin-Liviu     

  Avizat de legalitate,

Secretar general,

Brîndaş Lavinia

citește mai departe…

Ordine de zi ședință C. L. Șimand din 07.07.2021

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR_____

DIN_____

 

PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND DIN DATA DE 07.07.2021

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 07.07.2021

Având în vedere:

prevederile art.134 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

votul „pentru” a_____consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi_____consilieri.

În temeiul art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1. – Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Şimand din data de 07.07.2021.

ORDINE DE ZI:

 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 07.07.2021.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SOLICITĂRII PRELUNGIRII SCRISORII DE GARANŢIE NR. 506/ 30.08.2017 DE LA FNGCIMM SA IFN, ÎN VALOARE DE 1.736.900,00 LEI ÎN VEDEREA GARANTĂRII OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ A AVANSULUI DE 1.736.900,00 LEI DIN FONDURI NERAMBURSABILE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI INTITULAT „ MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ȘIMAND, JUDEȚUL ARAD, L=6.939,98 M ”

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

 

ART.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Secretarul comunei Şimand şi se comunică cu:

Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ.

 

 

INIŢIATOR, Avizat de legalitate,

Primar Dema Florin-Liviu Secretar general,

Brîndaş Lavinia