PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND DIN DATA DE 25.11.2021.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR_____

DIN_____

PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND DIN DATA DE 25.11.2021.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25.11.2021.

Având în vedere:

  • prevederile art.135 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

  • votul „pentru” a_____consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi_____consilieri.

În temeiul art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. – Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Şimand din data de 25.11.2021.

ORDINE DE ZI:

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 25.11.2021.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 04.11.2021.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PARTICIPAREA COMUNEI ȘIMAND LA “PROGRAMUL PRIVIND CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC” ȘI APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI“EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA ȘIMAND, JUDEȚUL ARAD“.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRECERII UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI ŞIMAND ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI ARAD.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII “C.N.I.” S.A., A AMPLASAMENTULUI ŞI ASIGURAREA CONDIŢIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL, ÎN LOCALITATEA ȘIMAND, JUDEȚUL ARAD

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA CUANTUMULUI ȘI A NUMĂRULUI BURSELOR ȘCOLARE ACORDATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA ȘIMAND PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

8. DIVERSE.

INIȚIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

ART.2.- Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Primarul comunei şimand;

  • Instituția Prefectului – Județul Arad, Serviciul juridic și contencios administrativ.

INIŢIATOR, AVIZAT DE LEGALITATE,

PRIMAR, SECRETAR GENERAL,

DEMA FLORIN-LIVIU BRÎNDAȘ LAVINIA