Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Șimand. · Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata; · Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare; · Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare; · Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; · Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare; · Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata;

· Legea 571/2003, privind Codul fiscal;

· Legea 53/2003, Codul Muncii;

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Șimand. · b1)Organigrama institutiei

· b2) Regulamentul de organizare si functionare

· b3) Programul de functionare: de Luni pâna Vineri, între orele: 8:00 – 16:00

· b4) Program de audiente:

o Primar, d-nul Dema Florin-Liviu: de Luni pâna Vineri, între orele: 10:00 – 12:00

o Viceprimar, d-nul Sodinca Iustin-Constantinescu: de Luni pâna Vineri, între orele: 10:00 – 12:00 Secretar, d-na Brîndaș Lavinia: de Luni pâna Vineri, între orele: 10:00 – 12:00

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Șimand si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public. Conducerea Primariei comunei Șimand:

· d-nul Dema Florin-Liviu – Primar

· d-nul Sodinca Iustin-Constantinescu – Viceprimar

· d-na Brîndaș Lavinia – Secretarul comunei Șimand

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: Rugea Ancuța

d) Coordonatele de contact.

· Denumire: Primaria comunei Șimand

· Sediul: Șimand, nr. 1119

· Telefon : 0257/373118; Fax: 0257/373267; · E-mail: info.@simand.org · Site :www.simand.org

e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil se pot consulta la sediul institutiei.

f) Lista cuprinzand documentele de interes public.

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public:

o Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Șimand;

o Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Șimand;

o Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Șimand si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

o Coordonatele de contact ale Primariei comunei Șimand respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;

o Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

o Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei;

o Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii;

o Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate;

g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii.

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

o dispozitiei ale primarului;

o proiecte de hotarâri;

o instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare;

o note de discutii;

o referate de aprobare;

o fise de audienta;

o protocoale;

o rapoarte;

o studii;

o analize;

o prognoze;

o proiecte de strategii;

o scrisori sau adrese;

o materiale de specialitate;

o fise de proiect;

o contracte de achizitie publica;

o procese-verbale;

o adrese;

o observatii si propuneri;

o avize;

o planuri urbanistice de detaliu sau zonale;

o planul urbanistic general;

o certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare;

o autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi, autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare;

o autorizatii de acces în zone cu restrictii de tonaj;

o date de stare civila;

h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate – sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001, privind liberul acces la informatiile de interes public si anume:

o reclamatia administrativa – se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice;

o plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.