A N U N Ț privind organizarea licitației publice în vederea închirierii prin licitatie publica a terenului intravilan inscris in C.F. nr.309700 Simand de Jos nr. Top 309700 în suprafață de 1 mp

Nr.366 / 07.12.2021

A N U N Ț

privind organizarea licitației publice în vederea închirierii prin licitatie publica a terenului intravilan inscris in C.F. nr.309700 Simand de Jos nr. Top 309700 în suprafață de 1 mp

Autoritate contractantă: Primăria comunei Șimand, CUI :3519356, Comuna Simand, strada Principala, nr. 1119, judet Arad, telefon : 0257/373118, fax: 0257/373267, persoana de contact- Untaru delia Lavinia-Comp. Achizitii Publice.

Organizatorul procedurii: Primăria comunei Șimand

Obiectivul: închirierea terenului intravilan înscris în C.F. nr. 309700 Șimand de Jos cu nr.top 309700, în suprafață de 1 mp.

citește mai departe…

A N U N Ț privind organizarea licitației publice în vederea închirierii prin licitatie publica a terenului intravilan inscris in C.F. nr.309580 Simand nr. Top 309580 în suprafață de 125 mp

Nr.228 / 15.09.2021

A N U N Ț

privind organizarea licitației publice în vederea închirierii prin licitatie publica a terenului intravilan inscris in C.F. nr.309580 Simand nr. Top 309580 în suprafață de 125 mp

Autoritate contractantă: Primăria comunei Șimand, CUI :3519356, Comuna Simand, strada Principala, nr. 1119, judet Arad, telefon : 0257/373118, fax: 0257/373267, persoana de contact- Untaru delia Lavinia-Comp. Achizitii Publice.

Organizatorul procedurii: Primăria comunei Șimand

Obiectivul: închirierea terenului intravilan înscris în C.F. nr. 309580 Șimand cu nr.top 309580, în suprafață de 125 mp.

citește mai departe…

Rezultatele evaluării și selecției proiectelor privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 , pentru anul 2021

Nr. 169 / 04.08.2021

PROCES – VERBAL DE AFIȘARE

a rezultatelor evaluării și selecției proiectelor privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 , pentru anul 2021

Subsemnata Gângă Cornelia , secretarul Comisiei de selecție a proiectelor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pentru anul 2021 la nivelul comunei Șimand, județul Arad, am procedat astăzi, 04.08.2021 la afișarea la sediul Primăriei comunei Șimand a Rezultatelor evaluării și selecției proiectelor privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 , pentru anul 2021, conform anexei.

Contestațiile se vor depune până la data de 11.08.2021.

Întocmit:

Secretariat Comisie

Nume, prenume : Semnătura:

Gângă Cornelia …………………………

Nr.170/04.08.2021


A n u n ț

Rezultatele evaluării și selecției proiectelor

privind

atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 , pentru anul 2021

  1. Direcţia de finanţare: Activitate culturală
Nr.

crt.

Solicitant

finanțare

Titlul

Proiectului

Finanțare solicitată Finanțare aprobată
1. ASOCIAȚIA ONE SHOT ÎN PASI DE DANS PRIN TARA 20.000 LEI 6.500 LEI
2. ASOCIAȚIA JUNII ȘIMĂNDANI DOR DE FOLCLOR 7.200 LEI 6.500 LEI
3. ASOCIAȚIA IORGOVANUL ȘIMAND SUMANDUL DE ALTADATA 10.000 LEI 6.500 LEI
  1. Direcţia de finanţare: Activitate sportivă
Nr.

crt.

Solicitant

finanțare

Titlul

Proiectului

Finanțare solicitată Finanțare aprobată
1.

Proiecte necalificate:

Nr.crt. Solicitant finanțare Situație proiect
1. Respins în fază administrativă

Contestațiile se vor depune până la data de 11.08.2021.

Comisia de evaluare : Semnătura :

Untaru Delia Lavinia , președinte …………………………

Gângă Cornelia , membru ………………………….

Cordoș Ana-Maria Mirabela ,membru ………………………….

citește mai departe…

ANUNȚ privind organizarea licitației publice în vederea închirierii prin licitatie publica a terenului intravilan inscris in C.F. nr.309580 Simand nr. Top 309580 în suprafață de 125 mp

Nr.143 / 19.07.2021

A N U N Ț

privind organizarea licitației publice în vederea închirierii prin licitatie publica a terenului intravilan inscris in C.F. nr.309580 Simand nr. Top 309580 în suprafață de 125 mp

Autoritate contractantă: Primăria comunei Șimand, CUI :3519356, Comuna Simand, strada Principala, nr. 1119, judet Arad, telefon : 0257/373118, fax: 0257/373267, persoana de contact- Untaru delia Lavinia-Comp. Achizitii Publice.

Organizatorul procedurii: Primăria comunei Șimand

Obiectivul: închirierea terenului intravilan înscris în C.F. nr. 309580 Șimand cu nr.top 309580, în suprafață de 125 mp.

Documentele de licitație: se obtin de la Compartimentul Achiziții Publice, persoana de contact Untaru Delia-Lavinia , documentele licitatiei se pun la dispozitia solicitantilor contra cost, pretul fiind de 50 lei ; taxa de participare la licitatie este de 100 llei .

Data – limită pentru depunerea ofertelor : 09.08.2021 ora 16,00 la Biroul Registratura al autorității contractante, str. Principală, nr.1119, comuna Simand ;

Data desfășurării licitației publice: 11.08.2021 ora 10,00 ora 10.00 ) la sediul autorității contractante, str. Principală, nr.1119,comuna Simand ;

Garanție de participare: Modul de constituire al acesteia este prezentat în documentele licitației publice.

Licitatia se va desfasura dupa metoda licitatie publica deschisa.In cazul in care la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, nu se califica un numar minim de doi ofertanti, licitatia se amana cu 10 zile si se va repeta in aceste conditii, inca de doua ori.

PRIMAR,

DEMA FLORIN-LIVIU

citește mai departe…

Anunt+ regulament + formulare ( finantare nerambursabila in baza Legii nr.350/2005)

ANUNŢ DE PARTICIPARE

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal , adresa, numarul de telefon, telefax şi/ sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Şimand, Cod fiscal 3519356, strada Principală, nr. 1119, judeţul Arad, telefon 0257/373700, fax 0257/373311, e-mail lavinia.untaru@yahoo.com.

2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general , H. C. L. nr. 55/22. 04. 2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 precum şi H. C. L. nr. 42/ 18. 04. 2017 privind aprobarea Ghidului de finanţare.

3. Programul pentru care se acordă finanţări nerambursabile de la bugetul local al Comunei Şimand în anul 2021 este : program cultural „ Creşterea nivelului de informare a tinerilor cu privire la valorile tradiţiei, promovarea folclorului local şi achiziţie echipament pentru realizarea activităţii culturale privind promovarea folclorului local ’’ .

4. Obiectivul general al programului : acordarea unor contribuţii financiare din bugetul local al Comunei Şimand pentru proiectele de activitate culturală din comuna Şimand.

5. Suma totală alocată de la bugetul local al Comunei Şimand şi aprobată pentru anul 2021 este de 20.000,00 lei : Program activitate culturală – fond de finanţare – 20.000,00 lei .

6. Solicitanţii: persoane juridice fara scop patrimonial ( denumite generic organizaţii) , constituite conform legii.

7. Documentaţiile de solicitare a finanţărilor nerambursabile se pot obţine de pe site-ul instituţiei : www.simand.org .

8. Informaţii suplimentare pot fi solicitate la telefon 0257/ 373118 – Compartiment Achiziţii Publice, cu cel puţin 6 zile înainte de data limită pentru pentru depunerea propunerilor de proiect.

9. Data limită de depunere a proiectelor : 29. 07. 2021, ora 15. 00, la Registratura Comunei Şimand, strada Principală, nr. 1119, judeţul Arad.

10. Solicitanţii de finanţare nerambursabilă trebuie să faca dovada capacităţii de cofinanţare, în procent de minimum 10% din valoarea totală a finanţării.

11. Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se vor face de către Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor ce vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local, numită prin dispoziţie.

12. Criteriile pe baza cărora se atribuie contractele de finanţare nerambursabilă şi care, odată stabilite, nu pot fi schimbate pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, sunt următoarele: cât de relevante sunt obiectivele proiectului- maximum 10 puncte; căt de coerent este proiectul – maximum 10 puncte; experienţa anterioară- maximum 10 puncte; importanţa şi valoarea – maximum 10 puncte; existenţa cadrelor tehnice specializate în cadrul structurii- maximum 10 puncte; creşterea implicării tinerilor în organizarea de proiecte- maximum 10 puncte; măsura în care proiectul vizează rezultate de impact remarcabil- maximum 10 puncte; vizibilitatea proiectulului – maximum 10 puncte ; în ce măsură rezultatele proiectelor propuse spre finanţare sunt perspectivă pe termen mediu, lung – maximum 10 puncte; în ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli în raport cu activităţile propuse, corelate cu obiectivele stabilite – maximum 10 puncte. Pentru a fi selectată în vederea finanţării, o propunere trebuie să întrunească un procentaj total minim de 65 % din punctajul maxim . În cazul în care procentajul total obţinut de o propunere de proiect este mai mic de 65 %, proiectul nu este eligibil de a primi finanţare.

13. Selecţia şi evaluarea proiectelor se vor face în perioada : 30. 07. 2021 – 03. 08. 2021.

Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI a , nr..118din data de 23.06.2021.


17-04-30-08-13-242._REGULAMENT_-_CULTURĂ -2021.doc

formulare.zip

Anunț privind organizarea licitației publice în vederea închirierii terenului înscris în C.F. 302184 Șimand cu nr. top 302184, în suprafață de 939 mp

Nr.3/13.01.2021

A N U N Ț

privind organizarea licitației publice în vederea închirierii terenului înscris în C.F. 302184 Șimand cu nr. top 302184, în suprafață de 939 mp

Autoritate contractantă: Primăria comunei Șimand

Organizatorul procedurii: Primăria comunei Șimand

Obiectivul: închirierea terenului înscris în C.F. nr. 302184 Șimand cu nr.top 302184, în suprafață de 939 mp.

Documentele de licitație: se obtin de la Compartimentul Achiziții Publice, persoana de contact Untaru Delia-Lavinia;documentele licitatiei se pun la dispozitia solicitantilor contra cost, pretul fiind de 50 lei ;

Termenul limită de depunere: 28.01.2021 ora 16,00 la registratura autorității contractante, str. Principală, nr.1119;

Data desfășurării licitației publice: 02.02.2021 ora 10,00 la sediul autorității contractante, str. Principală, nr.1119;

Garanție de participare: Modul de constituire al acesteia este prezentat în documentele licitației publice.

Licitatia se va desfasura dupa metoda licitatie publica deschisa.In cazul in care la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, nu se califica un numar minim de doi ofertanti, licitatia se amana cu 10 zile si se va repeta in aceste conditii, inca de doua ori.

PRIMAR,

DEMA FLORIN-LIVIU

citește mai departe…

Anunț privind organizarea licitației publice în vederea închirierii terenului înscris în C.F. 302183 Șimand cu nr. top 302183, în suprafață de 940 mp

Nr.4/13.01.2021

Autoritate contractantă: Primăria comunei Șimand

Organizatorul procedurii: Primăria comunei Șimand

Obiectivul: închirierea terenului înscris în C.F. nr. 302183 Șimand cu nr.top 302183, în suprafață de 940 mp.

Documentele de licitație: se obtin de la Compartimentul Achiziții Publice, persoana de contact Untaru Delia-Lavinia;documentele licitatiei se pun la dispozitia solicitantilor contra cost, pretul fiind de 50 lei ;

Termenul limită de depunere: 28.01.2021 ora 16,00 la registratura autorității contractante, str. Principală, nr.1119;

Data desfășurării licitației publice: 02.02.2021 ora 12 ,00 la sediul autorității contractante, str. Principală, nr.1119;

Garanție de participare: Modul de constituire al acesteia este prezentat în documentele licitației publice.

Licitatia se va desfasura dupa metoda licitatie publica deschisa.In cazul in care la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, nu se califica un numar minim de doi ofertanti, licitatia se amana cu 10 zile si se va repeta in aceste conditii, inca de doua ori.

PRIMAR,

DEMA FLORIN-LIVIU

citește mai departe…

ANUNȚ: Publicare documentele tehnice ale cadastrului pentru UAT ȘIMAND

Nr.4640/02.10.2020

ANUNȚ

Prin prezenta vă anunțăm că începând cu data de 05.10.2020, vor fi publicate documentele tehnice ale cadastrului pentru UAT ȘIMAND, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Căminului Cultural Șimand, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare sau contestațiile documentelor tehnice, vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii sau alţi deţinători, la Comisia de Recepție a Cererilor de Rectificare, care își va desfășura activitatea la Căminul Cultural Șimand, de luni-joi între orele 09:00-15:30, vineri între orele 09:00-13:00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

PRIMAR,

DEMA FLORIN-LIVIU