Anunț privind organizarea licitației publice în vederea închirierii a imobilului înscris în C.F. 305078 Șimand cu nr. top 305078, în suprafață de 4,5 mp

Nr.129/18.05.2020

A N U N Ț

privind organizarea licitației publice în vederea închirierii a imobilului înscris în C.F. 305078 Șimand cu nr. top 305078 , în suprafață de 4,5 mp

Autoritate contractantă: Primăria comunei Șimand

Organizatorul procedurii: Primăria comunei Șimand

Obiectivul: închirierea imobilului înscris în C.F. nr. 305078 Șimand cu nr.top 305078, în suprafață de 4,5 mp.

Documentele de licitație: se obtin de la Compartimentul Achiziții Publice, persoana de contact Untaru Delia-Lavinia;documentele licitatiei se pun la dispozitia solicitantilor contra cost, pretul fiind de 50 lei ;

Termenul limită de depunere: 02.06.2020 ora 16,00 la registratura autorității contractante, str. Principală, nr.1119;

Data desfășurării licitației publice: 05.06.2020, 16.06.2020 si 26.06.2020 ora 10,00 la sediul autorității contractante, str. Principală, nr.1119;

Garanție de participare: Modul de constituire al acesteia este prezentat în documentele licitației publice.

Licitatia se va desfasura dupa metoda licitatie publica deschisa.In cazul in care la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, nu se califica un numar minim de doi ofertanti, licitatia se amana dupa 10 zile si se va repeta in aceleasi conditii, inca de doua ori.

PRIMAR,

DEMA FLORIN-LIVIU

citește mai departe…

Hotărârea nr. 2 / 23.03.2020 a C.L.S.U. Șimand

H O T Ă R Â R E A

Comitetului local pentru situaţii de Urgenţă Şimand

Nr.2 din 23.03.2020

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Şimand, întrunit în ședință extraordinară, în data de 23.03.2020

Convocat prin Dispoziția Primarului Comunei Şimand nr. 74/23.03.2020, privind convocarea în ședință extraordinară a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Şimand

Având în vedere:

  • Prevederile art. 24 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 21 din 15 aprilie 2004, actualizată, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

  • Prevederile art.10 alin. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

  • Prevederile Ordonanţei Militare nr.2/2020;

  • Cu 9 voturi pentru din totalul de 11 membri ai Comitetului Local pentru Situații de Urgență Şimand;

În vederea luării măsurilor de prevenire a răspândirii cu COVID – 19

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se interzice utilizarea parcului central, de pe raza UAT comuna Şimand, a terenului de sport din curtea Şcolii Gimnaziale Şimand şi a terenului de fotbal din spatele căminului cultural, pe întreaga perioadă de instituire a stării de urgenţă precum şi a oricăror spaţii de pe domeniul public care prin natura lor, pot contribui la formarea unui grup mai mare de 3 persoane, care nu locuiesc împreună.

Art.2. Primăria comunei Şimand, va sesiza de îndată forțele de ordine publică, atunci când se constată că persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, au părăsit locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente.

Art.3. Primăria comunei Şimand va ţine evidenţa tuturor persoanelor izolate la domiciliu şi va colabora în acest sens cu autorităţile statului român şi cu forţele de ordine.

Art.4. Primăria comunei Şimand va identifica şi va ţine evidenţa, tuturor persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor şi va asigura sprijinul necesar în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinţelor. În temeiul prevederilor art.8 alin.(3) din Ordonanţa Militară nr.2/2020, vor fi identificate modalităţi de sprijin pentru persoanele mai sus menţionate.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

  • Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad;

  • Se aduce la cunoștință publică prin afișare.

PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL

PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ŞIMAND

PRIMAR,

DEMA FLORIN-LIVIU

citește mai departe…