Anunț privind organizarea licitației publice în vederea închirierii  prin licitație publica a suprafeței  de 72 MP din imobilul înscris în C.F.nr. 309082 nr. Top 309082 , Șimand

Nr.98 / 02.05.2022

A N U N Ț

privind organizarea licitației publice în vederea închirierii  prin licitatie publica a suprafetei  de 72 MP din imobilul inscris in C.F.nr. 309082 nr. Top 309082 , Simand

Autoritate contractantă:  Comuna Șimand, CUI :3519356, Com. Simand, strada Principala, nr. 1119, judet Arad, telefon : 0257/373118, fax: 0257/373267, persoana de contact- Untaru Delia Lavinia-Comp. Achizitii Publice.

citește mai departe…

Anunț de participare – atribuire contracte de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: cultură și activități sportive- promovarea sportului de performanță pe anul 2022

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal , adresa, numarul de telefon, telefax şi/ sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Şimand, Cod fiscal 3519356, strada Principală, nr. 1119, judeţul Arad, telefon 0257/373700, fax 0257/373311, e-mail lavinia.untaru@yahoo.com.

Comuna Șimand invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care indeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr.350/2005, să depună oferte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: cultură și activități sportive- promovarea sportului de performanță pe anul 2022.

citește mai departe…

Anunț: organizare concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant aferent funcţiei de natură contractuală de Administrator structuri sportive, în cadrul Compartimentului Administrativ, al aparatului de specialitate al Primarului comunei Şimand

Nr.2163/13.04.2022

A N U N Ţ

UAT – comuna Şimand, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant aferent funcţiei de natură contractuală de Administrator structuri sportive, în cadrul Compartimentului Administrativ, al aparatului de specialitate al Primarului comunei Şimand.

citește mai departe…

Anunț privind organizarea licitației publice în vederea închirierii  prin licitatie publica a imobilului  inscris in C.F.nr. 309515 Simand nr. Top 309515 în suprafață de 67 mp 

Nr.74 / 30.03.2022

A N U N Ț

privind organizarea licitației publice în vederea închirierii  prin licitatie publica a imobilului  inscris in C.F.nr. 309515 Simand nr. Top 309515 în suprafață de 67 mp 

Autoritate contractantă:  Comuna Șimand, CUI :3519356, Com. Simand, strada Principala, nr. 1119, judet Arad, telefon : 0257/373118, fax: 0257/373267, persoana de contact- Untaru Delia Lavinia-Comp. Achizitii Publice.

citește mai departe…

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND DIN DATA DE 29.03.2022

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.03.2022.

Având în vedere:

  • prevederile art.135 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
  • votul „pentru” a_____consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi_____consilieri.

În temeiul art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. – Se aprobă  ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Şimand din data de 29.03.2022.

ORDINE DE ZI:

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 29.03.2022.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 21.02.2022.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRRAORDINARE DIN DATA DE 24.02.2022.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI, A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI ȘI A DEPUNERII PROIECTULUI “AMENAJARE PISTE DE BICICLETE ÎN COMUNA ȘIMAND, JUDEȚUL ARAD”.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EXPROPRIERII SUPRAFEȚELOR DE TEREN DE 25,40 MP DIN IMOBILUL PROPRIETATEA U.A.T. COMUNA ȘIMAND ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 310059 ȘIMAND ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 361 MP,  62,06 MP DIN IMOBILUL PROPRIETATEA U.A.T. COMUNA ȘIMAND ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 310060 ȘIMAND ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 331 MP ȘI 906,68 MP DIN IMOBILUL PROPRIETATEA U.A.T. COMUNA ȘIMAND ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 308867 ȘIMAND ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 5937 MP, DE CĂTRE EXPROPRIATORUL U.A.T. JUDEȚUL ARAD, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD, PRECUM ȘI A SUMELOR CU TITLU DE DESPĂGUBIRE, PENTRU REALIZAREA LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES JUDEȚEAN „MODERNIZARE DJ 709F KM 0+000-23+540 SÂNMARTIN-OLARI-CAPORAL ALEXA”.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI CE DESERVESC REŢEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI ŞIMAND ŞI DAREA ACESTORA ÎN CONCESIUNE LA S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU ÎN VEDEREA ACORDĂRII SCUTIRILOR PREVĂZUTE DE ART. 20 DIN LEGEA 186/2013 CU PRIVIRE LA CONSTITUIREA ȘI FUNCȚIONAREA PARCURILOR INDUSTRIALE, PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE PARC INDUSTRIAL DE CĂTRE NERVIA CENTER S.R.L.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZAŢIEI CONSILIULUI LOCAL ȘIMAND ÎN A.D.I. SISTEM INTEGRAT DE GESTIONARE A DEŞEURILOR PENTRU ANUL 2022.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ȘIMAND ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE TRANSPORT PUBLIC ARAD PENTRU APROBAREA COTIZAȚIEI PE ANUL 2022 CĂTRE ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE TRANSPORT PUBLIC ARAD.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ȘIMAND ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE TRANSPORT PUBLIC ARAD PRIVIND MODIFICAREA STATUTULUI ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE TRANSPORT PUBLIC ARAD.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZLIPIRII TERENULUI EXTRAVILAN, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 306189 ŞIMAND, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2800 MP.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZLIPIRII TERENULUI EXTRAVILAN, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 310223 ŞIMAND, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9741 MP.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZLIPIRII TERENULUI EXTRAVILAN, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 310351 ŞIMAND, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 19700 MP.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE  PRIVIND APROBAREA DEZLIPIRII TERENULUI EXTRAVILAN, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 311244 ŞIMAND, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5242 MP.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

16.DIVERSE.

INIȚIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN CONSTANTINESCU

ART.2.- Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului – Județul Arad, Serviciul juridic și contencios administrativ.

 

 

            INIŢIATOR,                                               

    Primar                                                    Avizat de legalitate,

viceprimar Sodinca Iustin-Constantinescu                  Secretar general,

                                                                                    Brîndaş Lavinia

citește mai departe…

Anunț privind organizarea licitației publice în vederea închirierii prin licitatie publica a imobilului inscris in C.F.nr. 309700 Simand nr. Top 309700 în suprafață de 23 mp

Nr.66/ 21.03.2022

A N U N Ț

privind organizarea licitației publice în vederea închirierii prin licitatie publica a imobilului inscris in C.F.nr. 309700 Simand nr. Top 309700 în suprafață de 23 mp

Autoritate contractantă: Comuna Șimand, CUI :3519356, Com. Simand, strada Principala, nr. 1119, judet Arad, telefon : 0257/373118, fax: 0257/373267, persoana de contact- Untaru Delia Lavinia-Comp. Achizitii Publice.

citește mai departe…