Anunț de participare în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal , adresa, numarul de telefon, telefax şi/ sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Şimand, cu sediul în comuna Șimand , strada Principală, nr. 1119, judeţul Arad, telefon 0257/373700, fax 0257/373311, e-mail: info@simand.org, cod fiscal 3519356.

citește mai departe…

Proiect de buget pe anul 2024

Nr.397/31.01.2024

ANUNŢ

cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Șimand pe anul 2024

În temeiul prevederilor art.(8) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. (7) din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, aducem la cunoștință publică faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Șimand pe anul 2024 și intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al comunei Șimand, în şedinţa ordinară din luna FEBRUARIE 2024.

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii, cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ.

Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la secretarul general al comunei Șimand, până la data de 09.02.2024.

Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei comunei Șimand, info@simand.org.

PRIMAR,

DEMA FLORIN-LIVIU


HCL BUGET 2024 (proiect).doc

proiect de buget pe anul 2024.pdf

citește mai departe…

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Atașamente:

documentație licitație vânzare teren CF 311555.docx

certificat de urbanism – in scop de informare.pdf

 

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal , adresa, numarul de telefon, telefax şi/ sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Şimand, Cod fiscal 3519356, strada Principală, nr. 1119, judeţul Arad, telefon 0257/373700, fax 0257/373311, e-mail: lavinia.untaru@yahoo.com.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut : imobilul teren intravilan în suprafață de 1. 032 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Șimand, situate în județul Arad , comuna Șimand, nr. F.N. înscris în C.F. nr.311555, număr cadastral 311555, categoria de folosință curți construcții, conform caietului de sarcini.

citește mai departe…

Anunț de atribuire în baza Legii nr.350/2005

ANUNŢ DE ATRIBUIRE

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon , telefax și/ sau adresa de e-mail ale persoanei de contact : Comuna Șimand , strada Principală, nr. 1119, județul Arad, cod fiscal 3519356, telefon 0257. 373. 700, fax: 0257. 373. 311, e-mail: info@simand.org.

În baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, autoritatea contractantă aduce la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă aferente Sesiunii I de selecție din anul 2023-domeniul Cultură si domeniul activități sportive , promovarea sportului de performanță .

  1. Asociaţia One Shot, proiectul : În pași de dans prin țară – ediția a IIIa , numărul și data contractului : 190/ 28. 06. 2023, valoarea : 8.000 lei
  2. Asociația Junii Șimăndani, proiectul: Dor de folclor , numărul și data contractului : 187/ 27. 06. 2023, valoarea : 8.000 lei
  3. Asociația Iorgovanul Șimand, proiectul: Iorgovanul 10 ani – spectacol aniversar , numărul și data contractului : 189/ 28. 06. 2023, valoarea : 8.000 lei
  4. A. C. S. Șoimii Șimand, proiectul : Promovarea fotbalului de sală în anul 2023, numărul și data contractului: 188/27. 06. 2023, valoarea : 60.000 lei.

PRIMAR,

DEMA FLORIN LIVIU

citește mai departe…

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal , adresa, numarul de telefon, telefax şi/ sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Şimand, Cod fiscal 3519356, strada Principală, nr. 1119, judeţul Arad, telefon 0257/373700, fax 0257/373311, e-mail info@simand.org.

Comuna Șimand invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care indeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr.350/2005, să depună oferte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: cultură și activități sportive- promovarea sportului de performanță pe anul 2023.

citește mai departe…