Comisiile de specialitate ale C.L. Șimand

HOTĂRÂREA NR.3

DIN 13.11.2020

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Șimand

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 13.11.2020.

Având în vedere:

 • Încheierea civilă nr. 1588/16.10.2020 și Încheierea din data de 20.10.2020 a Judecătoriei Chișineu-Criș, privind validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși pentru Consiliul local al comunei Șimand, precum și Ordinul Prefectului Județului Arad nr.762/30.10.2020, privind constatarea ca legal constituit a Consiliului local al comunei Șimand;

 • Propunerile liderilor de grup ai P.N.L, ai P.S.D și ai Partidului Verde, privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate social-economică;

 • Prevederile art.124,125 și 126 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă organizarea următoarelor comisii de specialitate ale Consiliului local al comunei Șimand:

 1. Comisia pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism;

 2. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială;

 3. Comisia juridică și de disciplină, protecție mediu, turism, protecție copii, tineret și sport;

Art.2. – Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Șimand vor avea următoarea componență:

Comisia nr.1 – Comisia pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism.

 1. Barna Lionel-Dorel, consilier local din partea Partidului Național Liberal -președinte

 2. Cristea Gheorghe, consilier local din partea Partidului Național Liberal

 3. Petrița Ana Maria, consilier local din partea Partidului Național Liberal – secretar

 4. Bodnariu Sorin, consilier local din partea Partidului Social Democrat

 5. Vatamanu Daniel, consilier local din partea Partidului Social Democrat

Comisia nr.2 – Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială.

 1. Capra Vasile, consilier local din partea Partidului Social Democrat

 2. Lihor Cristian, consilier local din partea Partidului Verde – președinte

 3. Rus Elisabeta, consilier local din partea Partidului Verde – secretar

Comisia nr.3 – Comisia juridică și de disciplină, protecție mediu, turism, protecție copii, tineret și sport.

 1. Sodinca Iustin-Constantinescu, consilier local din partea Partidului Național Liberal -președinte

 2. Petrița Ștefănuț, consilier local din partea Partidului Național Liberal

 3. Andresi Ioan, consilier local din partea Partidului Național Liberal – secretar

 4. Fruja Gheorghe-Moise, consilier local din partea Partidului Social Democrat

 5. Bogdan Petru, consilier local din partea Partidului Social Democrat

ART.3. – Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ.

Preşedinte de şedinţă, Avizat de legalitate,

Sodinca Iustin-Constantinescu Secretar general,

Brîndaş Lavinia