ANUNȚ privind organizarea licitației publice în vederea închirierii prin licitatie publica a imobilului inscris in C.F.nr. 309515 Simand nr. Top 309515 în suprafață de 67 mp

Nr.57 / 14.03.2022

A N U N Ț
privind organizarea licitației publice în vederea închirierii prin licitatie publica a imobilului inscris in C.F.nr. 309515 Simand nr. Top 309515 în suprafață de 67 mp

Autoritate contractantă: Comuna Șimand, CUI :3519356, Com. Simand, strada Principala, nr. 1119, judet Arad, telefon : 0257/373118, fax: 0257/373267, persoana de contact- Untaru Delia Lavinia-Comp. Achizitii Publice.
Organizatorul procedurii: Comuna Șimand
Obiectivul: închirierea imobilului constructie inscris in C.F. nr.309515 Simand cu nr. top 309515, Simand, identificat astfel :
– C.F. nr.309515 Simand cu nr. top 309515 Simand in suprafata de 67 mp compus din hol, 1 camera si WC.
Documentele de licitație: se obtin de la Compartimentul Achiziții Publice, persoana de contact Untaru Delia-Lavinia , documentele licitatiei se pun la dispozitia solicitantilor contra cost, pretul fiind de 50 lei ; taxa de participare la licitatie este de 100 lei .
Data – limită pentru depunerea ofertelor : 25.03.2022 ora 12,00 la Biroul Registratura al autorității contractante, str. Principală, nr.1119, comuna Simand ;
Data desfășurării licitației publice: 29.03.2022 ora 10,00 la sediul autorității contractante, str. Principală, nr.1119,comuna Simand ;
Garanție de participare: Modul de constituire al acesteia este prezentat în documentele licitației publice.
Licitatia se va desfasura dupa metoda licitatie publica deschisa.In cazul in care la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, nu se califica un numar minim de doi ofertanti, licitatia se amana cu 10 zile si se va repeta in aceste conditii, inca de doua ori.

PRIMAR,
DEMA FLORIN-LIVIU

citește mai departe…

ANUNȚ – organizare licitație publică în vederea închirierii  prin licitatie publica a imobilului  inscris in C.F.nr. 309700 Simand nr. Top 309700 în suprafață de 23 mp 

Nr.33 / 21.02.2022

A N U N Ț

privind organizarea licitației publice în vederea închirierii  prin licitatie publica a imobilului  inscris in C.F.nr. 309700 Simand nr. Top 309700 în suprafață de 23 mp 

Autoritate contractantă:  Comuna Șimand, CUI :3519356, Com. Simand, strada Principala, nr. 1119, judet Arad, telefon : 0257/373118, fax: 0257/373267, persoana de contact- Untaru Delia Lavinia-Comp. Achizitii Publice.

Organizatorul procedurii:  Comuna  Șimand

Obiectivul: închirierea  imobilului constructie inscris in C.F. nr.309700 Simand cu nr. top  309700, Simand, identificat astfel :

  • F. nr.309700 Simand cu nr. top 309700 Simand in suprafata de 23 mp .

Documentele de licitație: se obtin de la Compartimentul Achiziții Publice, persoana de contact Untaru Delia-Lavinia ,  documentele licitatiei se pun la dispozitia solicitantilor contra cost, pretul fiind de 50 lei ; taxa de participare la licitatie este de 100 lei .

Data – limită pentru  depunerea ofertelor : 07.03.2022  ora 12,00 la Biroul  Registratura al autorității contractante, str. Principală, nr.1119, comuna Simand ;

Data desfășurării licitației publice: 21.03.2022 ora 10,00   la sediul autorității contractante, str. Principală, nr.1119,comuna Simand ;

Garanție de participare: Modul de constituire al acesteia este prezentat în documentele licitației publice.

Licitatia se va desfasura dupa metoda licitatie publica deschisa.In cazul in care la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, nu se califica un numar minim de doi ofertanti, licitatia se amana cu 10 zile si se va repeta in aceste conditii, inca de doua ori dupa care  se poate trece la negociere directa  si adjudeca cu un singur ofertant .

PRIMAR,

DEMA FLORIN-LIVIU

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBARE ORDINE DE ZI – ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A C.L. ŞIMAND DIN 21.02.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR_____

DIN_____

privind  aprobarea  ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului  local Șimand din data  de 21.02.2022

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 21.02.2022

Având în vedere:

  • prevederile art.135 alin.(7) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
  • votul „pentru” a_____consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi_____consilieri.

În temeiul art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. – Se aprobă  ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Şimand din data de 21.02.2022.

ORDINE DE ZI:

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 21.02.2022.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

2.PROIECT DE HOTÂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 25.01.2022.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII HCL NR.90/30.09.2021, REFERITOARE LA APROBAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE ATRIBUIRE DIRECTĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA PĂȘUNILOR DIN PROPRIETATEA PRIVATĂ A COMUNEI ȘIMAND.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

4.PROIECT DE HOTÂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ȘIMAND PE ANUL 2022.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

5.DIVERSE.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

ART.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Secretarul general al comunei Şimand şi se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ.

 

 

    INIŢIATOR,                                                  

             Primar Dema Florin-Liviu     

  Avizat de legalitate,

Secretar general,

Brîndaş Lavinia

citește mai departe…