Anunț – înscriere în audiență la Avocatul Poporului

Vă aducem la cunoștință că aveți posibilitatea înscrierii în audiență pentru probleme privind încălcarea drepturilor sau libertăților persoanelor fizice prin acte sau fapte administrative ale autorităților administrației publice sau  prin actele administrative ale regiilor autonome.

Audiențele se acordă de personalul de specialitate, la

Avocatul Poporului, Biroul Teritorial Timișoara

B-dul Revoluției 1989 nr.17 (clădirea Consiliului Județean Timiș),

municipiul Timișoara, jud.Timiş, Tel./fax: 0256.220.321,

sau pe adresa de email avptimis@avp.ro

citește mai departe…

Anunț – organizare concurs pentru promovare în grad profesional imediat superior a unor funcționari publici

Nr.757/16.02.2023

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 478, art. 479, art. 618 alin.(1), alin.(4) şi alin.(22) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 126, art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria comunei Șimand organizează concurs pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șimand, după cum urmează:

  • Promovarea în gradul profesional principal a unui funcţionar public, care ocupă funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului agricol;

  • Promovarea în gradul profesional principal a unui funcţionar public, care ocupă funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul biroului financiar-contabil;

citește mai departe…

ANUNŢ cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Șimand pe anul 2023

Nr.517/01.02.2023

ANUNŢ

cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Șimand pe anul 2023

În temeiul prevederilor art.(8) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. (7) din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, aducem la cunoștință publică faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Șimand pe anul 2023 și intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al comunei Șimand, în şedinţa ordinară din luna FEBRUARIE 2023.

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii, cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ.

Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la secretarul general al comunei Șimand, până la data de 10.02.2023.

Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei comunei Șimand, info@simand.org.

PRIMAR,

DEMA FLORIN-LIVIU


PROIECT HCL BUGET 2023.pdf

anexa 1 buget 2023.pdf

referat de specialitate buget 2023.pdf

citește mai departe…