ANUNȚ DE PARTICIPARE

Atașamente:

documentație licitație vânzare teren CF 311555.docx

certificat de urbanism – in scop de informare.pdf

 

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal , adresa, numarul de telefon, telefax şi/ sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Şimand, Cod fiscal 3519356, strada Principală, nr. 1119, judeţul Arad, telefon 0257/373700, fax 0257/373311, e-mail: lavinia.untaru@yahoo.com.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut : imobilul teren intravilan în suprafață de 1. 032 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Șimand, situate în județul Arad , comuna Șimand, nr. F.N. înscris în C.F. nr.311555, număr cadastral 311555, categoria de folosință curți construcții, conform caietului de sarcini.

Vânzarea se face conform O.U.G nr. 57/2019 și conform cu Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din data de 30. 08. 2023.

3. Informații privind documentația de atribuire : se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire : documentația de atribuire se poate obține atât în format electronic cât și în format fizic .

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului / compartimentului din cadrul vânzătorului , de la care se pot obține un exemplar din documentația de atribuire : documentația de atribuire se poate obține in format electronic de pe site- ul : www. simand. org și pe suport hârtie pe baza unei solicitări scrise de la Compartiment Achiziții Publice din cadrul Comunei Șimand- persoană de contact – Untaru Delia Lavinia , telefon: 0787/ 817089, e- mail: lavinia. untaru@yahoo. com.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar , unde este cazul, potrivit prevederilor O. U. G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ : este gratuit.

3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.10.2023, ora 16.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1 Data- limită de depunere a ofertelor: 17. 10. 2023, ora 10.00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Comunei Șimand, comuna Șimand, strada Principală, nr. 1119, județul Arad – Birou Registratură.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor : 19. 10. 2023, ora 10.00 la sediul Comunei Șimand, comuna Șimand, strada Principală, nr. 1119, județul Arad.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/ sau adresa de e- mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Arad, localitatea Arad, Bd. Vasile Milea, nr. 2, județul Arad, 310131, telefon: 0257251700, e- mail: tr-arad-reg@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 20. 09. 2023.

PRIMAR,

DEMA FLORIN LIVIU