Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței din 28.06.2021

ordine de zi.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR_____

DIN_____

PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND DIN DATA DE 28.06.2021.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.06.2021.

Având în vedere:

  • prevederile art.135 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

  • votul „pentru” a_____consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi_____consilieri.

În temeiul art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. – Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Şimand din data de 28.06.2021.

ORDINE DE ZI:

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 28.06.2021.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 31.05.2021.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU ÎN VEDEREA ACORDĂRII SCUTIRILOR PREVĂZUTE DE ART. 20 DIN LEGEA 186/2013 CU PRIVIRE LA CONSTITUIREA ȘI FUNCȚIONAREA PARCURILOR INDUSTRIALE, PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE PARC INDUSTRIAL DE CĂTRE NERVIA CENTER S.R.L.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU ÎN VEDEREA ACORDĂRII SCUTIRILOR PREVĂZUTE DE ART. 20 DIN LEGEA 186/2013 CU PRIVIRE LA CONSTITUIREA ȘI FUNCȚIONAREA PARCURILOR INDUSTRIALE, PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE PARC INDUSTRIAL DE CĂTRE ROSA VÂNTURILOR S.A.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII UNOR ACTIVITĂȚI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE, RESPECTIV COLECTAREA SEPARATĂ ȘI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE DIN JUDEȚUL ARAD – ZONA 2

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI INTRAVILAN ÎNSCRIS ÎN C.F. NR.309580 ȘIMAND NR.TOP 309580, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 125 MP.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

8.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZLIPIRII TERENULUI EXTRAVILAN, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 310578 ŞIMAND, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 8800 MP.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

9. DIVERSE.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

ART.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Secretarul comunei Şimand şi se comunică cu:

  • Primarul comunei Şimand;

  • Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ.

INIŢIATOR, AVIZAT DE LEGALITATE,

PRIMAR, SECRETAR GENERAL,

DEMA FLORIN-LIVIU BRÎNDAȘ LAVINIA