PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND  APROBAREA ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI  LOCAL ŞIMAND DIN DATA  DE 05.04.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE

PRIVIND  APROBAREA  ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI  LOCAL ŞIMAND DIN DATA  DE 05.04.2022

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţa extraordinară la data de 05.04.2022

Având în vedere:

  • prevederile art.134 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
  • votul „pentru” a_____consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi_____consilieri.

În temeiul art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE: 

ART.1. – Se aprobă  ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Şimand din data de 05.04.2022.

  ORDINE DE ZI:

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 05.04.2022.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EXPROPRIERII SUPRAFEȚELOR DE TEREN DE 25,40 MP DIN IMOBILUL PROPRIETATEA U.A.T. COMUNA ȘIMAND ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 310059 ȘIMAND ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 361 MP,  62,06 MP DIN IMOBILUL PROPRIETATEA U.A.T. COMUNA ȘIMAND ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 310060 ȘIMAND ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 331 MP ȘI 906,68 MP DIN IMOBILUL PROPRIETATEA U.A.T. COMUNA ȘIMAND ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 308867 ȘIMAND ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 5937 MP, DE CĂTRE EXPROPRIATORUL U.A.T. JUDEȚUL ARAD, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD, PRECUM ȘI A SUMELOR CU TITLU DE DESPĂGUBIRE, PENTRU REALIZAREA LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES JUDEȚEAN „MODERNIZARE DJ 709F KM 0+000-23+540 SÂNMARTIN-OLARI-CAPORAL ALEXA”.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI INTRAVILAN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 31.325 MP ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 310170 ȘIMAND, NR.  TOP 310170.

INIȚIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A SUPRAFEŢEI DE 72 MP DIN IMOBILUL ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 309082, NR. TOP 309082 ȘIMAND.

INIȚIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

  1. DIVERSE.

INIȚIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

ART.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Secretarul comunei Şimand şi se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ.

 

            INIŢIATOR,                                               

                     Primar                                                     Avizat de legalitate,

            Dema Florin-Liviu                                               Secretar general,

                                                                                    Brîndaş Lavinia