Ordine de zi ședință C.L. Șimand din 30.09.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR_____

DIN_____

PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND DIN DATA DE 30.09.2021.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.09.2021.

Având în vedere:

  • prevederile art.135 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

  • votul „pentru” a_____consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi_____consilieri.

În temeiul art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. – Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Şimand din data de 30.09.2021.

ORDINE DE ZI:

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 30.09.2021.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 28.06.2021.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 30.08.2021.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE ATRIBUIRE DIRECTĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA PĂȘUNILOR DIN PROPRIETATEA PRIVATĂ A COMUNEI ȘIMAND.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRECERII UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI ŞIMAND ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI ARAD.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN ÎN VEDEREA GESTIONĂRII DEȘEURILOR DIN CONSTRUCȚII ȘI DEFIINȚĂRI ȘI A DEȘEURILOR DE ORIGINE VEGETALĂ DE PE RAZA COMUNEI ȘIMAND.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A SUPRAFEŢEI DE 1 MP DIN IMOBILUL – TEREN INTRAVILAN ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 309700 ȘIMAND, NR. TOP 309700.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ŞCOLII GIMNAZIALE ŞIMAND, PENTRU ANUL ANUL ŞCOLAR 2021-2022.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII HCL NR. 57 DIN DATA DE 11.07.2019 REFERITOARE LA APROBAREA COMPONENȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL CLUBULUI POLISPORTIV DE DREPT PUBLIC DENUMIT CLUB SPORTIV ,, ŞOIMII ŞIMAND”.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MANDATAREA ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE TRANSPORT PUBLIC ARAD ÎN VEDEREA ATRIBUIRII GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE, PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE TRANSPORT PUBLIC ARAD.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZLIPIRII TERENULUI EXTRAVILAN, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 310248 ŞIMAND, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5573 MP.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZLIPIRII TERENULUI EXTRAVILAN, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 310655 ŞIMAND, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 17755 MP.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

14. DIVERSE.

INIȚIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

ART.2.- Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Primarul comunei şimand;

  • Instituția Prefectului – Județul Arad, Serviciul juridic și contencios administrativ.

INIŢIATOR, AVIZAT DE LEGALITATE,

PRIMAR, SECRETAR GENERAL,

DEMA FLORIN-LIVIU BRÎNDAȘ LAVINIA