PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND DIN DATA DE 31.05.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR_____
DIN_____

PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND DIN DATA DE 31.05.2021.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.05.2021.
Având în vedere:
prevederile art.135 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
votul „pentru” a_____consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi_____consilieri.
În temeiul art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. – Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Şimand din data de 31.05.2021.

ORDINE DE ZI:

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 31.05.2021.
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 22.04.2021.
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU ÎN VEDEREA ACORDĂRII SCUTIRILOR PREVĂZUTE DE ART. 20 DIN LEGEA 186/2013 CU PRIVIRE LA CONSTITUIREA ȘI FUNCȚIONAREA PARCURILOR INDUSTRIALE, PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE PARC INDUSTRIAL DE CĂTRE NERVIA CENTER S.R.L. ȘI ROSA VÂNTURILOR S.A.
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACORD DE PARTENERIAT PUBLIC – PUBLIC ÎNTRE UAT COMUNA ŞIMAND, JUDEŢUL ARAD ŞI PAROHIA ORTODOXĂ ŞIMAND , JUDEŢUL ARAD.
INIȚIATOR, CONSILIER LOCAL BOGDAN PETRU
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL, PE ANUL 2020.
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU
6.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZLIPIRII TERENULUI EXTRAVILAN, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 311380 ŞIMAND, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20374 MP.
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU
7.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A SPAȚIULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 48 MP DIN IMOBILUL ÎNSCRIS ÎN C.F. 309234 ȘIMAND, NR.TOP 309234, AFLAT ÎN PROPRIETATEA COMUNEI ȘIMAND, CĂTRE INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN ARAD, POST POLIȚIE ȘIMAND.
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATUTULUI ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ CANALIZARE JUDEŢUL ARAD, LA CARE JUDEȚUL ARAD ESTE MEMBRU ASOCIAT.
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU
9.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA DATEI ADUNĂRII CETĂȚENEȘTI ORGANIZATĂ PENTRU ALEGEREA REPREZENTANTULUI PROPRIETARULUI CARE SĂ FACĂ PARTE DIN COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR ȘIMAND.
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCŢII CA URMARE A TRANSFORMĂRII FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE DE REFERENT, GRAD PROFESIONAL ASISTENT DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI INFORMAȚII ȘI RELAȚII CU PUBLICUL.
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU
11. DIVERSE.
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU
ART.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Secretarul comunei Şimand şi se comunică cu:
Primarul comunei Şimand;
Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ.

INIŢIATOR, AVIZAT DE LEGALITATE,
PRIMAR, SECRETAR GENERAL,
DEMA FLORIN-LIVIU BRÎNDAȘ LAVINIA