PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBARE ORDINE DE ZI – ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A C.L. ŞIMAND DIN 21.02.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR_____

DIN_____

privind  aprobarea  ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului  local Șimand din data  de 21.02.2022

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 21.02.2022

Având în vedere:

  • prevederile art.135 alin.(7) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
  • votul „pentru” a_____consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi_____consilieri.

În temeiul art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. – Se aprobă  ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Şimand din data de 21.02.2022.

ORDINE DE ZI:

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 21.02.2022.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

2.PROIECT DE HOTÂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 25.01.2022.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII HCL NR.90/30.09.2021, REFERITOARE LA APROBAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE ATRIBUIRE DIRECTĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA PĂȘUNILOR DIN PROPRIETATEA PRIVATĂ A COMUNEI ȘIMAND.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

4.PROIECT DE HOTÂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ȘIMAND PE ANUL 2022.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

5.DIVERSE.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

ART.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Secretarul general al comunei Şimand şi se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ.

 

 

    INIŢIATOR,                                                  

             Primar Dema Florin-Liviu     

  Avizat de legalitate,

Secretar general,

Brîndaş Lavinia