Ordine de zi ședință C. L. Șimand din 07.07.2021

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR_____

DIN_____

 

PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND DIN DATA DE 07.07.2021

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 07.07.2021

Având în vedere:

prevederile art.134 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

votul „pentru” a_____consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi_____consilieri.

În temeiul art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1. – Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Şimand din data de 07.07.2021.

ORDINE DE ZI:

 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 07.07.2021.

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SOLICITĂRII PRELUNGIRII SCRISORII DE GARANŢIE NR. 506/ 30.08.2017 DE LA FNGCIMM SA IFN, ÎN VALOARE DE 1.736.900,00 LEI ÎN VEDEREA GARANTĂRII OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ A AVANSULUI DE 1.736.900,00 LEI DIN FONDURI NERAMBURSABILE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI INTITULAT „ MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ȘIMAND, JUDEȚUL ARAD, L=6.939,98 M ”

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU

 

ART.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Secretarul comunei Şimand şi se comunică cu:

Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ.

 

 

INIŢIATOR, Avizat de legalitate,

Primar Dema Florin-Liviu Secretar general,

Brîndaş Lavinia