Hotărârea nr. 2 / 23.03.2020 a C.L.S.U. Șimand

H O T Ă R Â R E A

Comitetului local pentru situaţii de Urgenţă Şimand

Nr.2 din 23.03.2020

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Şimand, întrunit în ședință extraordinară, în data de 23.03.2020

Convocat prin Dispoziția Primarului Comunei Şimand nr. 74/23.03.2020, privind convocarea în ședință extraordinară a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Şimand

Având în vedere:

  • Prevederile art. 24 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 21 din 15 aprilie 2004, actualizată, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

  • Prevederile art.10 alin. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

  • Prevederile Ordonanţei Militare nr.2/2020;

  • Cu 9 voturi pentru din totalul de 11 membri ai Comitetului Local pentru Situații de Urgență Şimand;

În vederea luării măsurilor de prevenire a răspândirii cu COVID – 19

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se interzice utilizarea parcului central, de pe raza UAT comuna Şimand, a terenului de sport din curtea Şcolii Gimnaziale Şimand şi a terenului de fotbal din spatele căminului cultural, pe întreaga perioadă de instituire a stării de urgenţă precum şi a oricăror spaţii de pe domeniul public care prin natura lor, pot contribui la formarea unui grup mai mare de 3 persoane, care nu locuiesc împreună.

Art.2. Primăria comunei Şimand, va sesiza de îndată forțele de ordine publică, atunci când se constată că persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, au părăsit locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente.

Art.3. Primăria comunei Şimand va ţine evidenţa tuturor persoanelor izolate la domiciliu şi va colabora în acest sens cu autorităţile statului român şi cu forţele de ordine.

Art.4. Primăria comunei Şimand va identifica şi va ţine evidenţa, tuturor persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor şi va asigura sprijinul necesar în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinţelor. În temeiul prevederilor art.8 alin.(3) din Ordonanţa Militară nr.2/2020, vor fi identificate modalităţi de sprijin pentru persoanele mai sus menţionate.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

  • Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad;

  • Se aduce la cunoștință publică prin afișare.

PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL

PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ŞIMAND

PRIMAR,

DEMA FLORIN-LIVIU

citește mai departe…

Anunț privind organizarea licitației publice în vederea închirierii imobilului înscris în C.F. nr. 300175 Șimand cu nr.top 57/a, în suprafață de 29,35 mp

Nr.3099/07.06.2019

A N U N Ț

privind organizarea licitației publice în vederea închirierii imobilului înscris în C.F. nr. 300175 Șimand cu nr.top 57/a, în suprafață de 29,35 mp

Autoritate contractantă: Primăria comunei Șimand

Organizatorul procedurii: Primăria comunei Șimand

Obiectivul: închirierea imobilului înscris în C.F. nr. 300175 Șimand cu nr.top 57/a, în suprafață de 29,35 mp;

Documentele de licitație: se obțin de la Compartimentul Achiziții Publice, persoana de contact Untaru Delia-Lavinia;

Termenul limită de depunere: 17.06.2018 ora 16,00 la registratura autorității contractante, str. Principală, nr.1119;

Data desfășurării licitației publice: 20.06.2019 ora 10,00 la sediul autorității contractante, str. Principală, nr.1119;

Garanție de participare: Modul de constituire al acesteia este prezentat în documentele licitației publice.

Licitaţia se va desfăşura după metoda licitaţie publică deschisă. În cazul în care la data şi ora anunţată pentru desfăşurarea licitației, nu se califică un număr minim de doi ofertanţi, licitaţia se amână cu 10 zile şi se va repeta în aceste condiţii, încă de două ori.

PRIMAR,

DEMA FLORIN-LIVIU


CAIET DE SARCINI legume-fructe