ANUNŢ DE PARTICIPARE

Comuna Şimand lansează invitaţia de participare la licitaţia publică de proiecte în conformitate cu următoarele prevederi legale: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţarilor nerambrusabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, O.G. nr.51/1998 actualizată , privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor si acţiunilor culturale, Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene, HG nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.

Propunerile de proiecte eligibile se vor înscrie în urmatoarea arie tematica ( direcţia de finanţare), dupa cum urmează: Activităţi sportive- promovarea sportului de performanţă- Fond de finanţare 45.000 lei.

Pentru aria tematică (direcţia de finanţare) sunt stabilite criterii de evaluare şi condiţiile de acces la fondurile publice în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, acestea fiind cuprinse în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect, specifică direcţiei de finanţare.

Atribuirea contractelor de finanţare se va face in ordinea punctajului total obţinut de către fiecare solicitant si în limita bugetului alocat direcţiei de finanţare, perioada va fi iunie- decembrie 2019.

Perioada depunerii documentaţiilor: 15.05.2019- 14.06.2019.

Data limită de depunere a propunerilor de proiect: 14.06.2019 ora 16.00.

Perioada selecţiei şi evaluării propunerilor de proiect: 18.06.2019- 19.06.2019.

Comunicarea rezultatelor pe site- ul instituţiei: 19.06.2019.

Termen de depunere a contestaţiilor: 24.06.2019- 26.06.2019.

Soluţionare contestaţii: în maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.

Atribuirea contractelor de finanţare: după soluţionarea contestaţiilor.

Adresa de depunere a documentaţiei: la sediul instituţiei- Comuna Şimand din comuna Şimand, str. Principală, nr. 1119, jud. Arad.

Documentaţia se va depune în plic închis şi va avea menţionat denumirea solicitantului şi aria tematică (direcţia de finanţare).

În vederea obţinerii Regulamentelor pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă (documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect şi Formularul de finanţare) specifică direcţiei de finanţare, precum şi pentru alte detalii suplimentare, puteţi consulta site-ul: www.simand.org sau la telefon 0257/373311.


REGULAMENT_-_SPORT

Art. 53. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament:

1) Anexa 1 – Cerere de finanţare;

2) Anexa 2 – Declaraţie persoane juridice;

3) Anexa 3 – Raport de evaluare intermediar și final

4) Anexa 4 – Bugetul de venituri şi cheltuieli

5) Anexa 5 – Declarație de cofinanțare;

6) Anexa 6 Adresă de înaintare a raportului intermediar sau final;

7) Anexa 7 Declaraţie de imparţialitate a membrilor comisiei de evaluare şi selecţionare;

8) Anexa 8 – C.V. Responsabill de proiect ;

9) Anexa 9. – Contract;

10) Anexa 10. Decontarea cheltuelilor;

11) Anexa 11. – Documentație standard;