Proiect de buget pe anul 2024

Nr.397/31.01.2024

ANUNŢ

cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Șimand pe anul 2024

În temeiul prevederilor art.(8) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. (7) din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, aducem la cunoștință publică faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Șimand pe anul 2024 și intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al comunei Șimand, în şedinţa ordinară din luna FEBRUARIE 2024.

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii, cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ.

Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la secretarul general al comunei Șimand, până la data de 09.02.2024.

Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei comunei Șimand, info@simand.org.

PRIMAR,

DEMA FLORIN-LIVIU


HCL BUGET 2024 (proiect).doc

proiect de buget pe anul 2024.pdf