Anunț – organizare concurs pentru promovare în grad profesional imediat superior a unor funcționari publici

Nr.757/16.02.2023

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 478, art. 479, art. 618 alin.(1), alin.(4) şi alin.(22) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 126, art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria comunei Șimand organizează concurs pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șimand, după cum urmează:

 • Promovarea în gradul profesional principal a unui funcţionar public, care ocupă funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului agricol;

 • Promovarea în gradul profesional principal a unui funcţionar public, care ocupă funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul biroului financiar-contabil;

Condiţiile de participare la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior, sunt următoarele:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

Condiţii de desfăşurare a concursului de promovare în grad profesional sunt următoarele:

dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei comunei Șimand în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului, respectiv în perioada 17.02.202308.03.2023;

selecţia dosarelor – în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere a dosarelor, respectiv din data de 08.03.2023 până în data de 14.03.2023;

proba scrisă în data de 21 MARTIE 2023 orele 1000

– interviul în maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise

Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

a) formularul de înscriere;

b) adeverința care atestă vechimea în gradul profesional din care se promovează;

c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

d) adeverința în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.

Bibliografia este prevăzută în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezentul anunț.

Primar, Secretar general,

Dema Florin-Liviu Brîndaş Lavinia


Anexă la adresa nr.757/16.02.2023

Bibliografia necesară promovării în gradul profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul compartimentului agricol

 • OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, partea a VI-a, titlul I și II;

 • OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 70 din 19 martie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

 • ORDINUL nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/2020 din 13 aprilie 2020 privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024;

 • Ordonanţa nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 18/1991 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare

Bibliografia necesară promovării în gradul profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul biroului financiar-contabil

 • OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, partea a VI-a, titlul II;

 • Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr.203/2018, privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

 • O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

Primar,

Dema Florin-Liviu