ANUNŢ cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Șimand pe anul 2023

Nr.517/01.02.2023

ANUNŢ

cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Șimand pe anul 2023

În temeiul prevederilor art.(8) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. (7) din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, aducem la cunoștință publică faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Șimand pe anul 2023 și intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al comunei Șimand, în şedinţa ordinară din luna FEBRUARIE 2023.

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii, cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ.

Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la secretarul general al comunei Șimand, până la data de 10.02.2023.

Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei comunei Șimand, info@simand.org.

PRIMAR,

DEMA FLORIN-LIVIU


PROIECT HCL BUGET 2023.pdf

anexa 1 buget 2023.pdf

referat de specialitate buget 2023.pdf