Anunț de participare – atribuire contracte de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: cultură și activități sportive- promovarea sportului de performanță pe anul 2022

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal , adresa, numarul de telefon, telefax şi/ sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Şimand, Cod fiscal 3519356, strada Principală, nr. 1119, judeţul Arad, telefon 0257/373700, fax 0257/373311, e-mail lavinia.untaru@yahoo.com.

Comuna Șimand invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care indeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr.350/2005, să depună oferte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: cultură și activități sportive- promovarea sportului de performanță pe anul 2022.

1.Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniile: cultură și activități sportive- promovarea sportului de performanță pe anul 2022, este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

2. Sursa de finanțare a contractului și valoarea : bugetul local 61.000 lei, defalcat pe domeniul cultură 21.000 lei, domeniul activități sportive-promovarea sportului de performanță 40.000 lei.

3. Durata proiectelor: anul 2022.

4. Data- limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 30.05.2022, ora 15.00.

5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Registratură, Comuna Șimand, strada Principală, nr. 1119, județul Arad.

6. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțarii nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare în perioada 31.05.2022- 03.06.2022.

Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI a , nr.77 din data de 20.04.2022.


REGULAMENTE

17-04-30-08-13-242._REGULAMENT_-_CULTURĂ -2022

17-04-30-08-15-072._REGULAMENT_-_SPORT-2022.pdf


FORMULARE

2.1. Anexa 1 – Cultură – Cerere de finanțare

2.2. Anexa 2 – Cultură – Declarație persoane juridice

2.3. Anexa 3 – Cultură – Raport de evaluare intermediar și final

2.4. Anexa 4 – Cultură – Bugetul de venituri și cheltuieli

2.5. Anexa 5 – Cultură – Declarație de cofinanțare

2.6. Anexa 6 – Cultură – Adresă înaintare raport

2.7. Anexa 7 – Cultură – Declarație membrii comisie de evaluare

2.8. Anexa 8 – Cultură – CV – Responsabill de proiect

2.9. Anexa 9 – Cultură – Contract

2.10. Anexa 10 – Cultură – Decontarea cheltuielilor

2.11. Anexa 10 – Cultură – Documentație standard

pagină regulament Cultură