Anunț: organizare concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant aferent funcţiei de natură contractuală de Administrator structuri sportive, în cadrul Compartimentului Administrativ, al aparatului de specialitate al Primarului comunei Şimand

Nr.2163/13.04.2022

A N U N Ţ

UAT – comuna Şimand, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant aferent funcţiei de natură contractuală de Administrator structuri sportive, în cadrul Compartimentului Administrativ, al aparatului de specialitate al Primarului comunei Şimand.

Pentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinescă următoarele condiții generale prevăzute la art.3 din Regulamentul – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– studii necesare – absolvent al ciclului liceal, ciclul inferior

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Șimand și constă în trei etape, după cum urmează:

1.Selecția dosarelor: în data de 04.05.2022

2.Proba practică: în data de 12.05.2022 ora 10,00

3.Interviul în data de 16.05.2022 ora 11,00

Termen de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului – respectiv din data de 15.04.2022 până în data de 02.05.2022.

Conform art.6 al Regulamentului – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată Primarului comunei Şimand;

 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 • curriculum vitae;

 • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă, sau după caz adeverințele care atestă vechimea, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la secretarul general al comunei Șimand, tel.0257/373041.

Bibliografia necesară pentru concursul de recrutare este următoarea:

 • O.U.G nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr.333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată;

 • Legea nr.319/2006, a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • Ordinul nr.2861/2009, privind aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

PRIMAR,

DEMA FLORIN-LIVIU