Anunț – organizare examen pentru promovarea în clasă a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șimand

Nr.3518/20.09.2021

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 618 alin.(23) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria comunei Șimand organizează în data de 07.10.2021, examen pentru promovarea în clasă a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șimand.

Condițiile de desfășurare a examenului de promovare:

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Șimand, str. Principală, nr.1119, după cum urmează:

  • 07.10.2021 – ora 10,00 – proba scrisă

  • 11.10.2021 – ora 10,00 – interviul

Condiţiile de participare la examenul de promovare în clasă, sunt următoarele:

a) să dobândească ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității;

c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte:

Nr.crt

Denumire funcție

Categorie

Clasa

Grad profesional

Comaprtimentul

1

referent

execuție

III

asistent

Informații și relații cu pubicul

Dosarul de concurs se depune în termen de 5 zile de la data publicării anunțului privind organizarea examenului de promovare în clasă și conține în mod obligatoriu:

  1. Cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;

  2. Diploma de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității;

  3. adeverinţa eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Bibliografia necesară pentru examenul de promovare în clasă este următoarea:

  • O.U.G nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  • Legea 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

  • Legea arhivelor naționale nr.16/1996, cu modificările și completările ulterioare;

  • O.G nr. 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, republicată;

  • Legea 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

PRIMAR,

DEMA FLORIN-LIVIU