Anunț – organizare concurs/examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unor funcţionari publici

Nr.3460/15.09.2021

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 478, art. 479, art. 618 alin.(1), alin.(4) şi alin.(22) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 126, art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria comunei Șimand organizează concurs/examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șimand, după cum urmează:

 • Promovarea în gradul profesional principal a unui funcţionar public, care ocupă funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Asistenţă socială;

Condiţiile de participare la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior, sunt următoarele :

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

Condiţii de desfăşurare a concursului/examenului de promovare în grad profesional sunt următoarele:

dosarelor de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei comunei Șimand în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului, respectiv în perioada 17.09.202106.10.2021;

selecţia dosarelor – în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere a dosarelor, respectiv din data de 07.10.2021 până în data de 13.10.2021;

proba scrisă în data de 18 octombrie orele 1000

– interviul în maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise

Dosarul de concurs/examen trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

 2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

 3. adeverinţa eliberată de Primăria Comunei Șimand în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

 4. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la H.G. nr.611/2008.

Persoana de contact pentru depunerea dosarelor este doamna Brîndaș Lavinia, secretar general UAT.

Primar, Secretar general,

Dema Florin-Liviu Brîndaş Lavinia


Anexă la adresa nr.3460/15.09.2021

Bibliografia necesară promovării în gradul profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul compartimentului asistenţă socială

 • O.U.G nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr.448/2006, – privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • O.U.G nr.111/2010, – privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, actualizată;

 • Legea nr.272/2004 – privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr.292/2011 – a asistenței sociale, actualizată;

 • OUG 70/2011 – privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare;

 • H.G. nr.920/2011 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

Primar,

Dema Florin-Liviu