Anunt+ regulament + formulare ( finantare nerambursabila in baza Legii nr.350/2005)

ANUNŢ DE PARTICIPARE

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal , adresa, numarul de telefon, telefax şi/ sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Şimand, Cod fiscal 3519356, strada Principală, nr. 1119, judeţul Arad, telefon 0257/373700, fax 0257/373311, e-mail lavinia.untaru@yahoo.com.

2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general , H. C. L. nr. 55/22. 04. 2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 precum şi H. C. L. nr. 42/ 18. 04. 2017 privind aprobarea Ghidului de finanţare.

3. Programul pentru care se acordă finanţări nerambursabile de la bugetul local al Comunei Şimand în anul 2021 este : program cultural „ Creşterea nivelului de informare a tinerilor cu privire la valorile tradiţiei, promovarea folclorului local şi achiziţie echipament pentru realizarea activităţii culturale privind promovarea folclorului local ’’ .

4. Obiectivul general al programului : acordarea unor contribuţii financiare din bugetul local al Comunei Şimand pentru proiectele de activitate culturală din comuna Şimand.

5. Suma totală alocată de la bugetul local al Comunei Şimand şi aprobată pentru anul 2021 este de 20.000,00 lei : Program activitate culturală – fond de finanţare – 20.000,00 lei .

6. Solicitanţii: persoane juridice fara scop patrimonial ( denumite generic organizaţii) , constituite conform legii.

7. Documentaţiile de solicitare a finanţărilor nerambursabile se pot obţine de pe site-ul instituţiei : www.simand.org .

8. Informaţii suplimentare pot fi solicitate la telefon 0257/ 373118 – Compartiment Achiziţii Publice, cu cel puţin 6 zile înainte de data limită pentru pentru depunerea propunerilor de proiect.

9. Data limită de depunere a proiectelor : 29. 07. 2021, ora 15. 00, la Registratura Comunei Şimand, strada Principală, nr. 1119, judeţul Arad.

10. Solicitanţii de finanţare nerambursabilă trebuie să faca dovada capacităţii de cofinanţare, în procent de minimum 10% din valoarea totală a finanţării.

11. Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se vor face de către Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor ce vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local, numită prin dispoziţie.

12. Criteriile pe baza cărora se atribuie contractele de finanţare nerambursabilă şi care, odată stabilite, nu pot fi schimbate pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, sunt următoarele: cât de relevante sunt obiectivele proiectului- maximum 10 puncte; căt de coerent este proiectul – maximum 10 puncte; experienţa anterioară- maximum 10 puncte; importanţa şi valoarea – maximum 10 puncte; existenţa cadrelor tehnice specializate în cadrul structurii- maximum 10 puncte; creşterea implicării tinerilor în organizarea de proiecte- maximum 10 puncte; măsura în care proiectul vizează rezultate de impact remarcabil- maximum 10 puncte; vizibilitatea proiectulului – maximum 10 puncte ; în ce măsură rezultatele proiectelor propuse spre finanţare sunt perspectivă pe termen mediu, lung – maximum 10 puncte; în ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli în raport cu activităţile propuse, corelate cu obiectivele stabilite – maximum 10 puncte. Pentru a fi selectată în vederea finanţării, o propunere trebuie să întrunească un procentaj total minim de 65 % din punctajul maxim . În cazul în care procentajul total obţinut de o propunere de proiect este mai mic de 65 %, proiectul nu este eligibil de a primi finanţare.

13. Selecţia şi evaluarea proiectelor se vor face în perioada : 30. 07. 2021 – 03. 08. 2021.

Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI a , nr..118din data de 23.06.2021.


17-04-30-08-13-242._REGULAMENT_-_CULTURĂ -2021.doc

formulare.zip