Anunț organizare concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Urbanism

anunt_concurs urbanism.pdf


Nr.1130/27.02.2020

ANUNŢ

 

Primăria comunei Şimand, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Urbanism.

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Şimand, str. Principală, nr.1119, jud. Arad şi se desfăşoară după cum urmează:

 • proba scrisă se organizează în data de 31 martie 2020, ora 1000;
 • interviul se organizează în maxim 5 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise.

           Pentru ocuparea acestei funcţii publice vacante, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

 • condiţiile prevăzute de art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor umaniste şi arte sau în domeniul ştiinţelor sociale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: nu este necesară vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Dosarele de înscriere la concurs, se pot depune la registratura Primăriei comunei Şimand, județul Arad, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv din data de 27.02.-17.03.2020.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008;
 2. b) curiculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 9. i) cazierul judiciar;
 10. j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Constituţia României;
 2. U.G nr.57/2019, privind Codul Administrativ;
 3. Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
 4. Ordinul nr.839/2009, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
 5. Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr.193/2019, pentru modificarea şi completarea <LLNK 11991 50 13 2T1   0 17>Legii nr. 50/1991,  privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Secretariatul comunei Şimand, telefon: 0257/373041.

 

 

PRIMAR,                                                

 DEMA FLORIN-LIVIU