PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării titlului de ” Cetăţean de Onoare” al comunei Şimand, Judeţul Arad, d-lui TIMOTEI SEVICIU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___

DIN ___

privind aprobarea acordării titlului de ” Cetăţean de Onoare” al comunei Şimand, Judeţul Arad, d-lui TIMOTEI SEVICIU

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţa sa ordinară, din data de _____

Având în vedere:

  • expunerea de motive a Primarului comunei Șimand, d-nul Dema Florin-Liviu;

  • prevederile Regulamentului pentru acordarea titlului de cetăţean al comunei Şimand, aprobat prin HCL nr.40/14.06.2013 şi modificat/completat prin HCL nr.25/18.04.2019;

  • prevederile art.36 alin.(8) din Legea nr. 215/2001 – Legea Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  • avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Șimand;

  • votul „pentru” a _____ consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi _____ consilieri

În temeiul art.45 pct.1 din Legea nr. 215/2001, a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se acordă titlul de cetăţean de onoare al comunei Şimand domnului TIMOTEI SEVICIU.

Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei Șimand, şi se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ.

INIŢIATOR, Avizat de legalitate,

Primar Dema Florin-Liviu Secretar,

Brîndaş Lavinia