Anunț – organizare concurs recrutare pt. funcția publică vacantă de consilier I, debutant – compartimentul agricol

Nr.5022/26.11.2018

A N U N Ţ

U.A.T. – COMUNA ȘIMAND, organizează în perioada 27-31 DECEMBRIE 2018 concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de CONSILIER, clasa I, grad profesional DEBUTANT, în cadrul Compartimentului Agricol, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șimand.

Condiţiile de participare la concurs:

 • condiţiile prevăzute la art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul Funcţionarului Public (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

 • Vechime în specialitate: nu este necesară vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

 • Studii necesare: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice sau ştiinţelor administrative;

Termen de depunere a dosarelor: 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României partea a III-a.

Probe stabilite pentru concurs:

 • selecţia dosarelor – în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere a dosarelor, respectiv din data de 14.12.2018 până în data de 20.12.2018;

 • proba scrisă în data de 27 Decembrie 2018 ora 1000

 • interviul în data de 31 Decembrie 2018 ora 1100

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Probele concursului se vor desfăşura la sediul U.A.T. – comuna Şimand, situat pe str.Principală, nr.1119.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici – republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr.7/2004 – Codul de conduită al funcţionarilor publici – republicată;

 • Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • OUG nr.28/2008, privind registrul agricol, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr.54/2017, pentru modificarea şi completarea <LLNK 12008 28132 321 1 33>Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008, privind registrul agricol, actualizată;

 • Legea 17/2014, privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a <LLNK 12001 268 10 201 0 18>Legii nr. 268/2001, privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea 18/1991, a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea 165/2013, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

Primar, 

Dema Florin-Liviu

Secretar,

Brîndaș Lavinia