ANUNŢ DE PARTICIPARE

Comuna Şimand lansează invitaţia de participare la licitaţia publică de proiecte în conformitate cu următoarele prevederi legale: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţarilor nerambrusabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, OG. Nr.51/1998 actualizată privind îmbunatăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor si acţiunilor culturale, Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene, HG nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.

Propunerile de proiecte eligibile se vor înscrie în urmatoarele arii tematice ( direcţii de finanţare), dupa cum urmează: Cultură- Fond de finanţare 10.000 lei; Activităţi sportive- promovarea sportului de performanţa- Fond de finanţare 65.000 lei

Pentru fiecare arie tematică (direcţie de finanţare) sunt stabilite criterii de evaluare şi condiţiile de acces la fondurile publice în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabila, acestea fiind cuprinse în documentatia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect, specifică fiecărei directii de finanţare.

Atribuirea contractelor de finanţare se va face in ordinea punctajului total obţinut de către fiecare solicitant si în limita bugetului alocat fiecărei direcţii de finanţare, perioada va fi mai-decembrie 2018.

Perioada depunerii documentaţiilor 26.03.2018- 25.04.2018

Data limită de depunere a propunerilor de proiect: 25.04.2018 ora 16:00

Perioada selecţiei si evaluării propunerilor de proiect: 26.04.2018- 27.04.21018

Comunicarea rezultatelor pe site-ul instituţiei: 27.04.2018

Termen de depunere a contestaţiilor: 01.05.2018- 03.05.2018

Soluţionare contestaţii: în maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor

Atribuirea contractelor de finanţare: după soluţionarea contestaţiilor

Adresa de depunere a documentaţiei: la sediul instituţiei- Comuna Şimand din Comuna Şimand, str. Principală, nr. 1119, jud. Arad

Documentaţia se va depune în plic închis dce va avea menţionat denumirea solicitantului şi aria tematică (direcţia de finanţare)

În vederea obţinerii Regulamentelor pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă (documentaţia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect şi Formularul de finanţare) specifică pentru fiecare direcţie de finanţare, după caz, precum şi pentru alte detalii suplimentare, puteţi consulta site-ul: www.simand.org sau la telefon 0257/373311.