PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ȘIMAND PE ANUL 2018

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL ŞIMAND

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.____

DIN ____

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ȘIMAND PE ANUL 2018

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţa sa ordinară, din data de _____

Având în vedere:

 • raportul doamnei Fruja Monica, şef birou financiar contabil;

 • expunerea de motive a Primarului comunei Șimand;

 • prevederile Legii nr.2/03.01.2018, a bugetului de stat pe anul 2018;

 • Prevederile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • prevederile art.19 alin.1 lit. a din Legea nr.273/2006, legea finanțelor publice locale, actualizată;

 • adresa nr. ARG_STZ_350/10.01.2018, ARG_STZ_415/11.01.2018, ARG_STZ_ 603/18.01.2018 și ARG_STZ_ 890/31.01.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad;

 • adresa nr. 1753/26.01.2018 a Consiliului Județean Arad;

 • prevederile art.36 alin.2 lit.b, alin. 4 lit.a din Legea nr. 215/2001 – Legea Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Șimand;

 • votul „pentru” a ____ consilieri, din cei 12 în funcţie, fiind prezenţi ____ consilieri

În temeiul art.45 pct.1 din Legea nr. 215/2001, a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se aprobă bugetul local al comunei Șimand pe anul 2018 și utilizarea excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, potrivit anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Șimand, prin d-na Fruja Monica şi se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ.

INIŢIATOR, 

Primar

Dema Florin-Liviu

Secretar,

Avizat de legalitate,

Brîndaş Lavinia